1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van The Crunch Fitness & Healthclub (“The Crunch” of de “club”).

2. Verantwoordelijkheden The Crunch

The Crunch draagt zorg voor het verzorgen van (groeps)trainingen door trainers met gedegen vakkennis en het in goede staat en hygiëne houden van de accommodatie, de aanwezige apparatuur en de faciliteiten van de club.

3. Lidmaatschapsduur

3.1 The Crunch biedt de keuze uit lidmaatschapsovereenkomsten van een verschillende termijn.

3.2 Het lidmaatschap geldt voor de gekozen termijn en gaat in op de datum als door het lid aangegeven op het (online) inschrijfformulier. Ofwel op de 1e van een maand, ofwel gebruik makend van onze extra service direct te sporten d.m.v. de te betalen pro rato kosten conform de kosten van het gekozen abonnement.

3.3 Onze abonnementen gaan altijd in op de 1e van de maand.

3.4 Er kan gebruik worden gemaakt van onze service om direct te starten met sporten tegen betaling van pro rato kosten. Deze pro rato service dient bevestigd te worden d.m.v. het vinkje onderaan het inschrijfformulier.

3.5 Lidmaatschapsovereenkomsten tussen een lid en The Crunch kunnen zowel schriftelijk/online worden aangegaan en schriftelijk worden gewijzigd, dan wel beëindigd.

3.6 Indien een abonnement niet wordt opgezegd wordt het abonnement automatisch met eenzelfde termijn verlengd.

3.7 Abonnementen op basis van incasso worden automatisch verlengd voor eenzelfde termijn indien deze niet worden opgezegd, echter zijn daarna maandelijks opzegbaar.

3.8 Overstappen naar een andere abonnementsvorm kan altijd, na afloop van een lopende termijn.

3.9 Het inschrijfgeld a € 25,- komt te vervallen indien een abonnement niet aansluitend wordt verlengd.

3.10 Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Dit is slechts anders in geval van medische gronden of verhuizing buiten een straal van tien kilometer van de club. In voornoemde gevallen dient het lidmaatschap met een opzegtermijn van één kalendermaand schriftelijk te worden opgezegd na overlegging van een doktersverklaring c.q. een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente.

3.11 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Overdracht van het lidmaatschap is alleen mogelijk na toestemming van The Crunch.

4. Toegangschip

4.1 Na inschrijving bij The Crunch, wordt het lid een toegangschip in bruikleen gegeven. Deze chip is uitsluitend te gebruiken in de club om toegang te krijgen tot de club, de lockerterminal te bedienen of als betaalchip te gebruiken voor producten aan de bar.

4.2 Bij verlies van deze toegangschip, brengt The Crunch € 15,- bij het lid in rekening. Daarna zal The Crunch het lid een nieuwe toegangschip in bruikleen geven.

4.3 In geval van misbruik van de toegangschip, is The Crunch gerechtigd om het lid de toegang tot de club te ontzeggen.

5. Clubreglement

5.1 Bezoekers van de club dienen de clubregels van The Crunch te respecteren en zich dienovereenkomstig te gedragen. Het clubreglement kan worden opgevraagd bij de receptie van de club en is gepubliceerd op de website van The Crunch (www.thecrunch.nl).

5.2 Het clubreglement maakt onderdeel uit van de lidmaatschapsovereenkomst.

.6. Openingstijden

The Crunch is bevoegd om:

(i) de openingstijden van de club tijdelijk of blijvend te wijzigen;

(ii) de club te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen; en

(iii) de club voor reparatie en onderhoudswerk voor maximaal 1 dag te sluiten; in welk geval geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld ontstaat.

7. Lidmaatschapsgeld

7.1 Het lid dient zorg te dragen voor probleemloze betaling.

7.2 Betaling door een lid dient uitsluitend te geschieden in euro.

7.3 Bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst dient een lid een eenmalig bedrag van € 25,- aan inschrijfkosten te voldoen.

7.4 Indien een incasso wordt gestorneerd is The Crunch gerechtigd een bedrag van € 2,50 aan administratiekosten in rekening te brengen om het verschuldigde lidmaatschapsgeld alsnog te incasseren.

7.5 Indien het verschuldigde lidmaatschapsgeld na de derde en laatste herinnering niet binnen 3 dagen na dagtekening is bijgeschreven op de rekening van The Crunch, zal The Crunch de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van het lid. Tevens zal het lid vanaf deze datum wettelijke rente verschuldigd zijn.

7.6 Na het verstrijken van 3 dagen na dagtekening van voornoemde herinnering zijn alle opeisbare maar nog niet volledig betaalde lidmaatschapstermijnen, alsmede alle voor de resterende duur van het lidmaatschap nog niet opeisbare termijnen direct opeisbaar en dienen binnen 30 dagen door het lid te worden voldaan.

7.7 Indien The Crunch overgaat tot incasso zoals hierboven beschreven, is het lid niet gerechtigd gebruik te maken van de club alvorens alle door The Crunch in rekening gebrachte kosten volledig zijn voldaan.

7.8 Alle prijzen zijn inclusief BTW. The Crunch is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

8. Opzeggen lidmaatschap

8.1 Abonnementen kunnen opgezegd worden uiterlijk 1 maand voor het einde van de termijn.

8.2 Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk. Dit kan gestuurd worden naar: uitschrijven@thecrunch.nl.

8.3 Een geldige opzegbevestiging voor de klant bestaat uit een kopie van het opzegformulier of een schriftelijke ontvangstbevestiging van The Crunch van de opzegging.

8.4 De toegangschip dient te worden ingeleverd na beëindiging van het abonnement.

8.5 Indien de toegangschip niet binnen 1 week na beëindiging van het abonnement wordt ingeleverd, wordt per factuur een bedrag van € 15,- in rekening gebracht.

8.6 Het inschrijfgeld a € 25,- komt te vervallen nadat het lid heeft opgezegd.

8.7 Alle prijzen zijn inclusfief BTW. The Crunch is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van BTW /span>
8.8 The Crunch is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren.

9. Extra service

9.1 Tijdelijke stopzettingen op basis van medische gronden kunnen worden voorgelegd aan de directie.

10. Aansprakelijkheid

10.1 The Crunch en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enig voorwerp, noch voor enig lichamelijk letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van The Crunch of haar leidinggevenden.

10.2 Een lid is aansprakelijk voor de door hem c.q. haar veroorzaakte schade aan de eigendommen van The Crunch.

10.3 The Crunch is nimmer aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade een bedrag beloopt dat hoger is dan het bedrag waarop The Crunch onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken.

11. Identificatie, privacy en persoonsgegevens

11.1 The Crunch is gerechtigd nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen en bezoekers van de club te allen tijde te verzoeken om identificatie teneinde het lidmaatschap te verifiëren.

11.2 De persoonlijke gegevens van de leden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen voor eigen gebruik van The Crunch.

11.3 Persoonlijke gegevens van de leden worden in een ledendatabase opgenomen en gebruikt voor het beheer van het ledenbestand, voor het verlenen van de aangeboden diensten of het verstrekken van gevraagde informatie (onder meer via email) en om – met toestemming van een lid – te informeren over nieuwe producten en diensten.

11.4 Veranderingen van de bij inschrijving verstrekte persoonlijke gegevens (waaronder adreswijziging of wijziging van bank gegevens) dienen tijdig aan The Crunch te worden doorgegeven. Kosten die The Crunch moet maken om gewijzigde persoonsgegevens te achterhalen komen voor rekening van het lid.

12. Wijzigingen

12.1 The Crunch is te allen tijde gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven.

12.2 Wijzigingen van de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist.

12.3 Een lid is gerechtigd zijn lidmaatschap met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt te beëindigen indien het lid de betreffende wijziging niet wenst te accepteren. Een beëindiging dient in dat geval plaats te vinden door middel van een schriftelijke opzegging en dient voor de ingangsdatum van de wijziging door The Crunch te zijn ontvangen.

12.4 The Crunch behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschreven leden te beperken.

13. Overig

13.1 Wanneer één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

13.2 Op alle door The Crunch gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.3 Indien een lid van The Crunch zich schuldig maakt aan vernieling, diefstal, agressiviteit jegens andere bezoekers of medewerkers van The Crunch, zal The Crunch de politie hievan direct in kennis stellen.

13.4 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen The Crunch en een lid.